Uslovi rada

Opšti uslovi poslovanja

MOJ Konkurs d.o.o.
Beograd

PREDMET

Član 1.

Opštim uslovima poslovanja se uređuju uslovi pod kojima trgovačko društvo MOJ Konkurs d.o.o. Beograd,   Resavska 31, matični broj: 21557846  (u daljem tekstu: Društvo), zasniva saradnju i pruža usluge pravnim licima i preduzetnicima registrovanim na području Republike Srbije (u daljem tekstu Klijent/i).

Opštim uslovima poslovanja Društvo osigurava primenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i fer odnosa prema klijentima, kao i usklađenost Opštih uslova s važećim propisima.

 

Ograničenja brisanja

Pravo na zaborav nije neograničeno. Svi zahtevi podležu posebnoj analizi. Na MOJ Konkurs d.o.o. je da uz službenika za zaštitu podataka utvrdi smatra li zahteve opravdanima.

MOJ Konkurs d.o.o.

Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija